Voorwaarden

Mocht er een storing zich voordoen die u zelf niet kan verhelpen, gelieve dan telefonische contact op te nemen 

op : 011/313.393


*** Manco's of defecten dienen gemeld te worden bij levering of tijdens de huurperiode *** => 011/313.393


Algemene voorwaarden – Fun4you BV


Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van goederen van Fun4you BV

 gevestigd Aambeeldstraat 9, 3900 Pelt , nader te noemen als ‘verhuurder’ aan diens cliënten (nader te noemen als de 'huurder').

Deze algemene voorwaarden worden geacht bekend te zijn bij de huurder en zonder enig voorbehoud  door huurder te worden aanvaard, tenzij uit andere

schriftelijke stukken blijkt dat hier met wederzijds goedvinden van is afgeweken.


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- verhuurder: Fun4you BV

- huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die huurt;

- schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

- materialen: de goederen die worden verhuurd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de huurder en verhuurder worden gesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbod en overeenkomst

§1. Alle offertes door de verhuurder zijn vrijblijvend, onder voorbehoud en op basis van beschikbaarheid.

§2. Alle offertes van de verhuurder moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële huurder tot het doen van een aanbod. Zij binden de huurder niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan de huurder gegeven order geldt als aanbod, die pas na schriftelijke bevestiging van de kant van de verhuurder (de zogenaamde orderbevestiging) als aanvaard kan worden beschouwd. In dat geval is de overeenkomst tot stand gekomen en is deze bindend.

§3. Mondelinge afspraken worden door de verhuurder schriftelijk vastgelegd.

§4. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de overeenkomst is vermeld.

Artikel 4 – Reservatie

Men kan via het winkelmandje of per e-mail reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd per bevestigingsmail (controleer zeker ook de spambox) en is vanaf dan definitief. Bij reservatie verklaart de Huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden van Verhuurder. Telefonische een bestelling doorgeven is niet mogelijk.

Artikel 5 – Prijzen

§1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

§2. De getoonde huurprijzen zijn per dag / per weekend / per 4 dagen afhankelijk van welk product.

§3. In onderstaande gevallen worden er extra (bijkomende) kosten doorgerekend naar de Huurder: 1. Indien de locatie voor transport niet goed bereikbaar is; 2. Indien de materialen niet binnen een straal van ± 20 meter van de losplaats geleverd moeten worden; 3. Indien de materialen niet op de begane grond (ook rekening houdend met trapjes e.d.) geleverd moeten worden; 4. Indien er parkeerkosten gelden.

§4. De huurder draagt zorg voor eten / drinken tijdens de eventuele op- en afbouw evenals ten tijde van het evenement voor de aanwezige medewerkers. Eventuele kosten die de verhuurder hiervoor maakt, worden achteraf in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 6 – Transportkosten

§1. Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De kosten worden berekend per locatie en gemeente en kenbaar gemaakt op de orderbevestiging / offerte en factuur bij transportkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

§2. Zelf ophalen en/of terugbrengen van de materialen door de huurder is mogelijk, mits overeengekomen.

Artikel 7 – Legitimatie

§1. Zodra de huurder de gehuurde materialen ophaalt of de verhuurder de materialen bezorgt, dient de huurder zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Ook indien u zelf de goederen niet direct komt ophalen dient u de naam van de persoon door te geven die zich hier aanbiedt met zijn of haar paspoort. §2. De verhuurder krijgt toestemming om een kopie te kunnen maken van het legitimatiebewijs.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

§1. De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor schades ontstaan door of ten gevolg van gehuurde materialen.

§2. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde materialen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. De huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

§3. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

§4. Het verkeerd gebruik van de materialen door onkunde, regen of andere slechte (weers-) omstandigheden zal geheel op risico van de huurder geschieden. Alle eventuele kosten die voortvloeien uit een geleden schade zullen worden verhaald op de huurder.

Artikel 9 – Betaling

§1. Contante betalingen, online via mistercash, Ideal, per overschrijving vooraf aan het leveren/ophalen van de gehuurde artikelen. Op factuur na afloop betalen is ook mogelijk enkel voor natuurlijke personen of rechtspersonen met een geldig BTW nummer.

§2. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

§3. Bij een korting gegeven door de verhuurder aan de huurder geldt: indien er binnen 14 dagen niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, dan vervalt de gehele korting.

Artikel 10. Minnelijke invordering bij niet-betaling

§1. Indien de factuur niet betaald wordt binnen de voorziene betaaltermijn, zullen volgende stappen ondernomen worden: 1. U zal een eerste kosteloze ingebrekestelling ontvangen. 2. Als u na de wettelijke wachttermijn van 14 kalenderdagen (+ 3 werkdagen indien herinnering verstuurd per post of + 1 kalenderdag indien herinnering elektronisch verstuurd werd) niet betaald heeft, zal men overgaan tot invordering van een schadebeding. 3. Per bijkomende herinnering die verstuurd wordt, zal er een meerkost van € 7,50 aangerekend worden, vermeerderd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten. §2. Vanaf de dag na verzending van de tweede herinnering wordt er een verwijlinterest aangerekend conform artikel 11.

Artikel 11. Schadebeding 

§1. Bij niet betaling na het verstrijken van de termijn zoals vermeld in de eerste herinnering, zal er vanaf de dag na verzending van de tweede herinnering een schadebeding in rekening worden gebracht, conform §2. §2. Het schadebedrag wordt als volgt samengesteld: 1. Er worden verwijlinteresten aangerekend op de hoofdsom aan de interestvoet conform de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties zoals omgezet in artikel 5 van de wet van 02/08/2002. 2. Daarenboven wordt er een forfaitaire vergoeding aangerekend, waarvan het bedrag als volgt wordt samengesteld: a) Voor bedragen kleiner of gelijk aan € 150,- wordt er een forfaitaire vergoeding van € 20,- aangerekend. b) Voor bedragen tussen de € 150,01 en € 500,- wordt er een forfaitaire vergoeding van € 30,- aangerekend, vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,-. c) Voor bedragen boven € 500, wordt er een forfaitaire vergoeding van € 65,- aangerekend, vermeerderd met 5 % van het verschuldigd bedrag op de schijf boven € 500,- en met een maximum van € 2.000,-.

Artikel 12. Bijkomende kosten ter invordering niet-betaalde factuur

§1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, inclusief de incassokosten, door de verhuurder gemaakt, komen ten laste van de nalatige huurder. De door de verhuurder in verband met de inning van de huurprijs (inclusief de rente) ingeroepen rechtskundige hulp, komt eveneens geheel voor rekening van de huurder. §2. Vorderingen worden uit handen gegeven aan een Incassobureau & Gerechtsdeurwaarders.

Artikel 13 – Waarborgsom

§1. De verhuurder kan de huurder verplichten tot het betalen van een waarborgsom. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. De waarborgsom dient door de huurder te worden voldaan voorafgaand aan de huur van de materialen, bij het ophalen of afleveren van de materialen. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan verhuurder de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.

§2. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. 

§3. De betaalde waarborgsom wordt verrekend met de uiteindelijke factuur.

§4. De verhuurder mag in plaats van of bovenop een waarborgsom de huurder ook verplichten om een schriftelijk bewijs te overhandigen waaruit de kredietwaardigheid van de huurder blijkt.

Artikel 14 – Huurperiode

§1. Afspraken over het eerder terugbrengen van de gehuurde materialen binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.

§2. Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij de verhuurder worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is alsdan een schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd, deze schadevergoeding bestaat uit tweemaal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat om het goed na het verstrijken van opgenoemde termijn van verhuurder te retourneren.

§3. De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan verhuurder niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.

Artikel 15 – Verplichtingen huurder

§1. Alle geleende materialen behoren in de oorspronkelijke staat terug te keren.

§2. De huurder wordt geacht de gehuurde materialen overeenkomstig de meegeleverde gebruiks- en/of de bedieningsvoorschriften/voorwaarden te gebruiken of te hanteren.

§3. Manco of beschadigde materialen worden, ook bij de juiste naleving van de gebruiks- of bedieningsvoorschriften/voorwaarden, tegen vervangingswaarde of reparatiekosten in rekening gebracht.

§4. De huurder dient voor eigen rekening en risico te beschikken over: 1. Het terrein/de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst; 2. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van het gehuurde; 3. Aansluitmogelijkheden voor het gehuurde, zoals elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie. 4. Benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

§5. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade of diefstal, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De opblaasattracties blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder. CONCEPT

§6. Alle materialen worden spoelzuiver (geldt voor servies, bestek en glaswerk) of schoon (geldt voor alle overige materialen) retour terugverwacht, tenzij anders afgesproken. Zo niet, dan worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

§7. Indien de opdracht inclusief bedienend personeel betreft, dan zorgt het personeel ervoor dat het servies, bestek en glaswerk spoelzuiver retour komen.

§8. Het linnengoed dient altijd ongewassen retour gegeven te worden; als het nat is dient het te worden uitgehangen om weervorming te voorkomen. Brandgaatjes, kaarsvet, schimmel of andere vlekken die er niet uit gaan is schade en schade wordt in rekening gebracht.

§9. Zorg voor voldoende groot transport. De transportafmeting vindt u op onze website. Indien twijfel kan u deze aan ons vragen: info@fun4you.be (mailto: info@fun4you.be). Voor feestartikelen bent u zelf verantwoordelijk voor het goed laden en lossen van de artikelen. Zorg dus best voor aangepast transport en de nodige voorzieningen. Glaswerk, porselein, heaters, friteuses en andere producten welke het op de website staat vermeld, mag nooit vervoerd worden in een aanhangwagen. De kans op breuk/defecten is dan relatief groot.

§10. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te verhuren aan derden.

§11. De huurder dient de gehuurde materialen in goede staat en degelijk ingepakt terug te bezorgen op het afgesproken tijdstip.

§12. Het feestmateriaal moet door de huurder als een goede huisvader behandeld worden. Dit betekent dat de huurder het materiaal in dezelfde staat terugbrengt zoals hij dit heeft ontvangen. huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Het feestmateriaal blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Bij schade of het ontbreken van noodzakelijke onderdelen zal de reparatie of nieuw aankoop ten laste van de huurder zijn.

§13. Indien de gehuurde producten door welke reden dan ook kapot zijn of manco, blijft de huurprijs voor de goederen ten laste van de huurder alsook de reparatie of nieuw aankoop. De huurprijs wordt niet in mindering gebracht aangezien wij een verhuurbedrijf zijn en U als huurder materialen, attracties komt huren.

Artikel 16 – Annulering

§1. Na bevestiging van de reservatie is deze definitief. Bij annulatie voor andere redenen dan regen of stormweer (zie Slecht Weer-garantie enkel bij attracties van toepassing) is de huurder verplicht om in het kader van de huurovereenkomst de totale huursom te betalen.

§2. Bij annulatie van meer dan 30 dagen voor aanvraag van de huurperiode, dient de huurder 50 % van de huursom te betalen. Binnen dertig dagen voor aanvang van de huurperiode kan deze niet meer geannuleerd worden en zal de huurder de volledige huursom betalen aan de verhuurder.

§3. Bij een terugbetaling van een reeds gemaakte bestelling wordt er een administratieve kost ingehouden van € 25,-.  §4. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag. Annuleringen die per e-mail binnen komen buiten de kantooruren zijn pas geldig bij aanvang van de eerstvolgende werkdag rekening houdend met zon- en feestdagen. Dit met een minimum verwerktijd van 4 uur.

§5. Annuleringen binnen 48u voor de levering zijn niet geldig en worden 100 % van de totale huurwaarde van de materialen / attracties in rekening gebracht.

§6. De order verplaatsen naar een latere datum maar wel ten laatste 48 uur voor de levering/afhaling is kosteloos binnen hetzelfde jaar van de boeking.

Artikel 17 – Schade en gebreken

§1. Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Dit kan op het nummer: 011/31.33.93 (tel: +3211313393).

§2. De huurder dient de materialen direct bij ontvangst te controleren op beschadiging dan wel het niet schoon zijn. de huurder dient eventuele gebreken direct te melden aan de verhuurder per telefoon (011/31.33.93) en dit tijdens de huurperiode. Vanaf het in gebruik nemen van de materialen verliest de huurder het recht op reclameren. Doordat u als huurder de verhuurder meteen op de hoogte brengt van het defect of schade kan de verhuurder dit naar alle waarschijnlijkheid nog oplossen binnen de huurperiode.

§3. Klachten dienen om geldig te zijn, ons met een aangetekende brief te bereiken binnen de 5 dagen na factuurdatum.

Artikel 18 – Overmacht

§1. In geval van overmacht, waardoor de verhuurder haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten.

§2. In geval van overmacht kan de huurder de verhuurder niet tot schadevergoeding aanspreken.

§3. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van de verhuurder die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verhuurder kan worden gevergd.

§4. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden zoals files, storingen in het bedrijf van de verhuurder, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)instanties.

Artikel 19 – Ontbinding

§1. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft, is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

§2. Onder enige verplichting wordt verstaan: elke verplichting van de huurder behorende tot de huurovereenkomst, de algemene voorwaarden en de eventueel bij de gehuurde materialen behorende gebruiks- en/of de bedieningsvoorschriften/voorwaarden.

§3. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in paragraaf 1 van dit artikel bepaalde, is de verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijn welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 20 – Klachten en geschillen

§1. Klachten aan de kant van de huurder of de verhuurder ten aanzien van elkaar worden schriftelijk aan elkaar kenbaar gemaakt. Beide partijen beogen een bevredigende afwerking van de klacht.

§2. In geval van geschillen die niet zijn beslecht nadat de klachten schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, zullen de verhuurder en de huurder proberen het geschil op te lossen.

§3. Blijkt het onmogelijk een geschil op te lossen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

Op de door de verhuurder gedane offertes en op alle door de verhuurder aangegane overeenkomsten is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

Artikel 22 – Promoties

Onze promoties zijn niet cumuleerbaar.

Artikel 23 – Slechtweer-garantie (enkel attracties)

§1. Onze Slecht Weer-garantie is enkel van toepassing op de huur van opblaasattracties. Zeker niet van toepassing op de huur van meubilair, tenten of andere producten in ons gamma. Om de bepalingen hiervoor te doen, wordt er gekeken naar de website www.buienrader.be, die bij deze als onafhankelijke, derde partij wordt gezien.

§2. Enkel wanneer er sprake is op www.buienradar.be van minimaal 30% kans op neerslag gedurende minimaal 3 uren van de afgesproken huurperiode, of, wanneer er windstoten met een windkracht van 5 Beaufort of meer voorspeld worden tijdens de afgesproken huurperiode, kan de huurder de kosteloze annulatie, genaamd de Slecht Weer-garantie, gebruik maken. De huurder dient voor deze kosteloze annulatie in te roepen de verhuurder ten laatste 48 uren voor aanvang van de huurperiode telefonisch op de hoogte te brengen.

Artikel 24 – Elektriciteit – veiligheid opblaasartikels

§1. Verhuurder voorziet een verlengkabel van 25 meter met aarding (230v – 16a) op de plaats war de motor van de opblaasattractie zal opgesteld worden (achteraan de opblaasattractie).

§2. De huurder voorziet een stopcontact met aarding (230v – 16a) op 20m, van de plaats waar de blower moet staan. Als dit niet mogelijk is, dan kan na melding bij reservatie een extra verlengkabel worden voorzien. Gelieve tijdens de huurperiode de opblaasattractie steeds opgeblazen te laten tot wij deze komen ophalen, ook bij neerslag. Enkel bij storm of harde windbuien dient de opblaasattractie afgelaten te worden.

§3. De opblaasattractie mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, te hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om eten, drinken, huisdieren, balpennen (inkt), speelgoed, scherpe of puntige voorwerpen op de opblaasattractie te brengen.

§4. De opblaasattractie mag niet met schoenen betreden worden.

§5. Onze opblaasattracties zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen.

§6. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter de opblaasattractie aan de blower komen en de opblaasattractie aflaten. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.

§7. Indien wij na verhuring abnormale bevuiling vaststellen zullen wij genoodzaakt zijn extra reinigingskosten aan te rekenen.

Artikel 25 - Akkoord voorwaarden / voorschot

§1. Bij plaatsing van de bestelling via e-mail of via de webshop, verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website.

§2. De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het betalen van een voorschot. Als de klant de opdracht / overeenkomst ontbindt, wordt in dit geval het voorschot behouden als forfaitaire schadevergoeding.

Artikel 26 - Verstrijken van de huurtermijn

§1. Indien de klant na het verstrijken van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgd, heeft Fun4you BV het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechterlijke tussenkomst of kunnen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.

§2. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden doorgerekend aan de klant, onverminderd het feit dat de huurprijs verschuldigd blijft tot de goederen terug op het bedrijf van Fun4you BV zijn. 

§3. Elke begonnen huurtermijn geldt als een volledige huurtermijn, zelfs na vroegtijdige annulering of retourneren van de klant.

§4. Bij het laattijdig terugbrengen van de gehuurde goederen loopt de huurperiode en kosten hiervoor door en worden deze doorgerekend aan de klant. Bijkomend zal er dan ook een boete verrekend worden van 100% de huurprijs afhankelijk van de staffels per product 1 tot 4 dagen.


 

Mocht er een storing zich voordoen die u zelf niet kan verhelpen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen op: 011/313.393


*** Manco's of defecten dienen gemeld te worden bij levering of tijdens de huurperiode *** => 011/313.393